Algemene Voorwaarden

Pizza La Vince, gevestigd in Boomstraat 9, 2880 Bornem, zet zich ervoor in om aan zijn klanten de bestelling, betaling, en levering diensten van kwaliteitsvolle producten aan te bieden. Pizza La Vince waardeert het vertrouwen dat u stelt in de diensten langs de website www.lavincebornem.be.be en stelt alles in het werk om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u weet wat u kan verwachten van Pizza La Vince en omgekeerd. Onderstaande algemene voorwaarden zullen u een precies beeld geven op uw juridische situatie elke keer als u onze website bezoekt en producten bestelt. Telkens als u de pagina’s van de website betreedt, geeft u aan onderstaande algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Pizza La Vince en haar klanten in het kader van elke verwerking van bestellingen en betalingen door Pizza La Vince, zelfs als de bestelling niet schriftelijk is gebeurd. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord, zal Pizza La Vince niet gebonden zijn aan algemene of bijzondere voorwaarden van klanten. De daadwerkelijke productie en levering van de producten is de verantwoordelijkheid van de individuele zaak.

Artikel 1 – Producten aangeboden door Pizza La Vince op de website www.lavincebornem.be

De producten en service die aangeboden worden via de site www.lavincebornem.be, worden te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen die op de site zijn aangeduid, zijn geldig op de dag van raadpleging van de site of voor de periode die vermeld wordt op de site. De aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. De producten op de site worden aangeboden voor zover de voorraad van de leveranciers dit toelaat. Pizza La Vince stelt alles in het werk om erover te waken dat de producten die u besteld heeft, beschikbaar zijn. Toch kan het gebeuren dat één of meerdere producten niet meer beschikbaar zijn. De betreffende leverancier zal contact met u opnemen om een ander product ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling overeen te komen. Tussen consument en betreffende leverancier zal in goeder trouw overeenstemming worden gezocht. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt gevonden, zal Pizza La Vince het geld van de bestelling van het betreffende product terugstorten op de rekening van de consument. Pizza La Vince noch de betreffende leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een geschil over de beschikbaarheid van een product.

Artikel 2 – Afsluiting van de overeenkomst met Pizza La Vince

Een overeenkomst (bestelling) tussen u en Pizza La Vince is afgesloten van zodra uw bestelling via www.lavincebornem.be is ontvangen, dus zowel in geval van online betaling als in geval van cash betaling bij afhaling in de zaak of levering bij u. De klanten zijn dus het bedrag verschuldigd van de producten die zij hebben besteld.

Artikel 3 – Beëindiging van de overeenkomst (bestelling) met Pizza La Vince

De bestelling kan op elk moment, doch niet met terugwerkende kracht in geval van reeds plaatsgevonden leveringen, kosteloos door de klant worden ontbonden binnen de hierna vermelde voorwaarden. De ontbinding is enkel geldig indien ze op dezelfde dag van bestelling door de klant via telefoonnummer +32 3 284 33 00. De ontbinding gaat pas in wanneer de bestelling bij de betreffende zaak nog niet is gestart en hiervan een bevestiging is ontvangen van de betreffende zaak. De verwerking en eventuele verzendingen stoppen zodra de bestelling op tijd en volgens bovenstaande condities is stopgezet.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

De klant is verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren die toekomen aan de producten en diensten die gebruikt worden door Pizza La Vince en haar partners op de website, conform de Belgische en Europese wetgeving die op dit gebied van kracht is.

Artikel 5 – Levering en terugzending van producten (indien van toepassing)

De producten worden geleverd op het adres dat in uw persoonlijke gegevens op de website en specifiek in de betreffende bestelling is aangegeven als leveringsadres. Daar we er continu over waken al onze klanten die een van onze producten gebruiken, een optimale service aan te bieden, eigent Pizza La Vince zich het recht toe in geval van één of meerdere bestellingen met een uitzonderlijk grote hoeveelheid aan producten, contact op te nemen met de klant om de details van de bestelling nauwgezet op te kunnen volgen. De betreffende zaak behoudt zich het recht voor om zijn klanten meerdere bestelde producten in één verpakking te verzenden, waarbij veel zorg besteed wordt om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Pizza La Vince stelt alles in het werk om te garanderen dat zijn klanten de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangen. De leveringstermijnen worden echter enkel ter informatieve titel vermeld en Pizza La Vince kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen. Pizza La Vince behoudt zich het recht voor om de verzendingen van producten naar een klant te onderbreken indien de verzending naar de klant onmogelijk is door redenen die niet van Pizza La Vince afhankelijk zijn. In dit geval zal contact opgenomen worden met de klant om een andere oplossing te vinden. De kwaliteit en de verzending van de producten valt onder de verantwoordelijkheid van betreffende zaak. Pizza La Vince doet alles om producten van kwaliteit te leveren aan haar klanten. Mocht er sprake zijn van een klacht of een opmerking tot verbetering van de aangeboden producten en/of service, wij staan altijd open voor uw mening via +32 3 284 33 00. Voor het opvragen van de status van de levering of voor het doorgeven van een fout in de levering gelieve eerst telefonisch contact op te nemen met de betreffende zaak vermeld in de bevestigingsemail. Voor het eventueel terugsturen van de producten, daarentegen, is de klant volledig zelf verantwoordelijk.

Artikel 6 – Betaling

Afhankelijk van de condities van de betreffende zaak, kunnen de aangerekende bedragen betaald worden met cash, online betalingen. Online betaalmogelijkheden bestaan uit betalingen via Bancontact en kredietkaart betaalmogelijkheden. Bij niet-betaling met kredietkaart, bancontact of thuisbankieren, behoudt Pizza La Vince zich het recht voor om de lopende bestelling en mogelijke levering van de klant te annuleren, zonder vooropzeg en met onmiddellijke ingang. Pizza La Vince kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet geleverd krijgen van producten wanneer het minimale bestelbedrag niet bereikt wordt. De reeds betaalde bedragen worden in dit geval op het Lokaal tegoed geplaatst. Alle kosten gebonden aan de inning van onbetaalde facturen kunnen volledig aan de klant worden aangerekend.

Artikel 7 – Gebruik door de klant

Pizza La Vince doet alles om producten van kwaliteit te leveren aan haar klanten. Elk misbruik van het online bestelsysteem zoals op de website wordt aangeboden is strafbaar. Het begrip misbruik wordt gedefinieerd als elke ondernomen actie die het normale gebruik “als goede huisvader” van het online bestelsysteem te boven gaat. Enkele voorbeelden (niet-uitputtend) van misbruiken zijn: het bestellen van producten voor afhaling waarbij met cash betaald wordt, om vervolgens niet de betreffende producten voor uiterlijke afhaal tijdstip op te halen bij de betreffende zaak en valse verklaringen van niet-ontvangst of ontvangst van de producten. Pizza La Vince behoudt zich in geval van misbruik het recht voor om schadevergoedingen te eisen, evenals intresten en dossierkosten, die berekend zullen worden op de basis van 50 euro per bestelling, BTW inbegrepen. Telkens als een klant op de site een klacht meldt over verzendingen, vertragingen en/of kwaliteit van de producten, of andere klachten over het verloop van de diensten, moet deze klacht op echte feiten gebaseerd zijn. Om de klant een optimale service te kunnen garanderen en de waarheid ervan na te gaan behoudt Pizza La Vince zich het recht voor om zulke klachten te controleren.

Artikel 8 – Overmacht

Pizza La Vince kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van een overeenkomst indien deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van onvoorzienbare feiten of omstandigheden die buiten de eigen wil om gaan, zoals (niet-uitputtend) : opengebroken of afgezette straten, invasies, mobiliseringen, inbeslagnemingen, embargo’s, rebellieën, opstanden, natuurrampen en stakingen. De partijen komen overeen dat virussen of andere fouten die voortkomen uit een niet-toegestane toegang tot de website beschouwd worden als gevallen van overmacht.

Artikel 9 – Afwijzing en beperking van verantwoordelijkheid

Pizza La Vince doet al het mogelijke om de site continu en zonder gebreken te laten functioneren. Teneinde de doelstellingen van Pizza La Vince te behalen op het gebied van het aan eindconsumenten aanbieden van uitmuntende service en kwaliteit zal Pizza La Vince samen met haar partners de specifieke bedrijfsvoering en activiteiten continu optimaliseren. Pizza La Vince garandeert niet dat de site nooit onderbroken zal worden. Pizza La Vince is niet verantwoordelijk voor defecten, gebreken of communicatieproblemen, noch voor problemen met verbindingen, berichten of toegang. Pizza La Vince is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verlies of schade aangericht aan de computers van de klanten. Pizza La Vince behoudt zich het recht voor om wijzigen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die hierop beschreven staan. Pizza La Vince kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gelijk welke schade die aangericht werd door het gebruik van de site, daaraan toegevoegd maar niet uitputtend, directe en indirecte schade, uitgezonderd schade voortkomend uit eigen bedrog of grove fout. Pizza La Vince zal al het mogelijke doen om de kwaliteit van de producten en leveringen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de betreffende zaken te controleren en bij te sturen waar noodzakelijk.

Artikel 10 – Toegepaste wet en bevoegde rechtspraak

Het Belgische recht is van toepassing. Enkel rechtbanken van het rechterlijk arrondissement van het district waar Bornem onder valt zijn bevoegd.

Artikel 11 – Bescherming van de persoonsgegevens

De producten en service die aangeboden worden via de website Pizza La Vince, worden te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen die op de site zijn aangeduid, zijn geldig op de dag van raadpleging van de website of voor de periode die vermeld wordt op de website. De aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. De producten op de website worden aangeboden voor zover de voorraad van de leveranciers dit toelaat. Pizza La Vince stelt alles in het werk om erover te waken dat de producten die u besteld heeft, beschikbaar zijn. Toch kan het gebeuren dat één of meerdere producten niet meer beschikbaar zijn. De betreffende leverancier zal contact met u opnemen om een ander product ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling overeen te komen. Tussen consument en betreffende leverancier zal in goeder trouw overeenstemming worden gezocht. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt gevonden, zal Pizza La Vince het geld van de bestelling van het betreffende product terugstorten op de rekening van de consument. Pizza La Vince noch de betreffende leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een geschil over de beschikbaarheid van een product.